Consultoria - Tinkap
17874
page-template-default,page,page-id-17874,page-child,parent-pageid-17869,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Consultoria

El sector immobiliari ha viscut grans canvis els darrers anys pel que fa a la manera d’operar, als actors que l’integren i també al rol que assumeixen els qui volen dinamitzar aquest àmbit. Els nous paràmetres de finançament dels projectes per part de les entitats, amb una necessitat imperiosa d’incorporar nous productes adaptats a les necessitats tant de la demanda final com dels promotors, i la gran manca de producte associat a la immensa quantitat de sòl amb una qualificació no demanada que s’hauria d’adaptar a la necessitat real, juntament amb la incorporació de fons estrangers, tot plegat conforma nous escenaris que, sens dubte, generen noves formes d’operar i grans oportunitats per al sector.

 

Les noves tendències i la complexitat creixent del mercat situen la consultoria immobiliària com a pas previ imprescindible per a la presa de decisions immobiliàries.

 

Tinkap compta amb un extens equip humà especialitzat en les àrees de consultoria, investigació de mercats i anàlisi jurídica, financera i estratègica. La seva àmplia experiència sectorial es basa en una llarga trajectòria durant la qual ha sabut comprendre els nous escenaris i funcionaments del sector, i adaptar-s’hi.

 

Àrees de consultoria:

CONSULTORIA D’ESTRATÈGIA D’INVERSIÓ

La integració d’actius immobiliaris en la seva estratègia inversora comporta una decisió de múltiples conseqüències per al seu negoci, tant si és immobiliari com si fa ús de l’actiu per al desenvolupament de la seva activitat.

 

Des de Tinkap l’assessorem pel que fa a definir i implantar una estratègia de gestió innovadora, global i adaptada a les seves necessitats que li permeti minimitzar el risc i, alhora, maximitzar el nivell de rendibilitat.

 

La segmentació i l’anàlisi de la seva cartera o de futures adquisicions des d’una perspectiva estratègica l’ajudaran a observar i percebre d’una manera diferent la vida útil dels seus actius a mitjà i llarg termini.

 

Què fem per vostè
 • Definició i viabilitat dels objectius.
 • Anàlisi DAFO de la implicació d’actius en el seu negoci.
 • Determinació de línies estratègiques.
 • Anàlisi de viabilitat i optimització d’actius.
 • Anàlisi de les implicacions operatives i financeres.
 • Planificació estratègica – Definició del producte òptim.
 • Business Plan per a negocis immobiliaris
PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICS

L’anàlisi de la situació urbanística del territori dona peu a revalorar-lo mitjançant la transformació del sòl, per incrementar la rendibilitat de l’actiu. La seva optimització, la detecció d’oportunitats, els canvis urbanístics i les adaptacions als nous marcs legals són àmbits en què l’experiència és una garantia.

 

Des de Tinkap, un equip tècnic avalat per més de 25 anys d’experiència gestionant territoris l’ajudarà en tots els aspectes urbanístics, independentment que es trobi en una fase inicial, en què cal analitzar la situació, o en una fase més avançada de planejament o desenvolupament de plans parcials o especials.

 

Quines àrees desenvolupem
 • Captació de sòl.
 • Anàlisi del planejament urbanístic vigent.
 • Anàlisi de la normativa urbanística d’aplicació.
 • Estudi de viabilitat de transformació del sòl.
 • Anàlisi de l’estructura de la propietat.
 • Validació de la viabilitat econòmica i urbanística d’un procés immobiliari.
 • Gestió de planejament.
 • Representació davant juntes i organismes oficials.
 • Plans parcials o especials.
 • Projectes d’urbanització.
 • Seguiment del procés d’urbanització.
 • Tramitació urbanística, estimació de terminis i costos.
DUE DILIGENCE TÈCNICA I URBANÍSTICA

Abans de fer cap transacció amb un actiu, per tal d’evitar pèrdues econòmiques futures derivades de la venda o l’adquisició de vicis ocults, actualment és una acció imperiosa elaborar un informe absolut sobre l’estat del bé immoble, tant per al venedor com per al comprador, que pot ser usuari o inversor.

 

Determinar la situació real de l’immoble proporciona el coneixement i els arguments necessaris per incidir en les variables que condicionen la transacció i, d’aquesta manera, agilitzar-la i evitar pèrdues econòmiques i conflictes futurs.

 

Objetius de la Due Diligence
 • Valorar amb més exactitud el preu de l’actiu.
 • Traduir un coneixement en un argument, per agilitzar la transacció.
 • Verificar la documentació tècnica (compliment de normatives, llicències, permisos, revisió de les instal·lacions, manteniment, etc.).
 • Comprovar físicament la conservació de l’immoble.
 • Comprovar físicament les instal·lacions.
 • Comprovar les superfícies construïdes i útils.
 • Complir la normativa.
 • Avaluar els costos en cas de rehabilitació o millora.
INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Detectar oportunitats de mercat és el desig de qualsevol companyia o inversor privat en general. En aquest àmbit, el sector immobiliari es caracteritza per dos aspectes: un enorme volum de valor absolut en la inversió de projectes i, habitualment, pocs recursos destinats a l’anàlisi del segment de mercat en el qual s’opera.

 

Quan es tracta de plasmar resultats en una projecció econòmica, feta sobre paper, impera en la major part dels projectes immobiliaris l’omissió d’aspectes com el perfil de la demanda real o l’oferta actual i competitiva en el segment, entre d’altres. El departament tècnic de Tinkap es bolca de manera permanent a desenvolupar eines, tant estàndards com ad hoc, que puguin proporcionar la informació adequada per dotar el projecte de la millor viabilitat comercial i econòmica.

 

Què determinem

 • Definició del producte que es desenvoluparà.
 • Determinació de la zona d’implantació.
 • Estratègia de comercialització.
 • Política de preu final.

 

Què proporcionem

 • Seguretat i confiança en el fet que l’usuari final acceptarà el producte desenvolupat o que s’aconseguirà la venda al preu desitjat.
 • Identificació de problemes potencials, tot minimitzant el risc.

 

Com ho fem? CTE -> Treball de camp estratègic

Analitzem l’oferta actual

 • Evolució de l’oferta recent.
 • Anàlisi de la zona d’influència.
 • Anàlisi detallada de la competència. Producte. Preu. Públic al qual s’adreça.
 • Dades econòmiques de l’entorn.

 

Analitzem la demanda

 • Anàlisi de les transaccions a la zona.
 • Perfil complet de les transaccions.
 • Anàlisi de la tendència.
CONSULTORIA JURÍDICA
 • Anàlisi jurídica de transaccions i inversions.
 • Comprovació jurídica de l’estructura de la propietat.
 • Documentació.
 • Estudis registrals.
 • Gestió d’expedients davant d’organismes públics.
 • Assessorament contractual.
CONSULTORIA DE REPOSICIONAMENT

El cicle de vida d’un actiu immobiliari es redueix, no solament a causa del pas del temps i el deteriorament, sinó també perquè l’entorn és canviant per definició. Les noves normatives, les restriccions o ampliacions d’ús, les necessitats d’usuaris i els avenços tecnològics generen, moltes vegades, pèrdua de valor.

 

Mitjançant una anàlisi profunda, estudiem totes les alternatives possibles per tornar a posicionar l’actiu i revalorar-lo. Cadascuna de les alternatives que es plantegen comporta uns nivells d’inversió i de rendibilitat diferents. La nostra finalitat és desenvolupar el pla de negoci d’acord amb els seus objectius i les característiques intrínseques de l’actiu.